Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:

- Kerkdiensten in de Kogerkerk in coronatijd
- Kogerkerk heeft eigen YouTube kanaal
- Kerkbalans 2021, start 18 januari 2021
- Predikantenbord
- De Koger Begraafplaats, een monumentstatus waardig
- Gebuikersplan in coronatijd
- Privacyreglement


- Kerkdiensten in de Kogerkerk in coronatijd

De lockdown in heel Nederland die vanaf 15 december 2020 tot ten minste 19 januari 2021 geldt heeft ook zijn gevolgen voor de kerkdiensten in de Kogerkerk. Tot en met zondag 17 januari zullen er geen diensten worden gehouden. Evenals in de afgelopen herfst zal de Kogerkerkgemeente weer opnamen van woord en gebed plaatsen op YouTube (op YouTube te vinden onder Kogerkerk Gemeente).

- Kogerkerk heeft eigen YouTube kanaal


Op het  eigen YouTube kanaal van de Kogerkerk plaatst de kerk in elk geval tot 19 januari a.s. elke week een filmpje, opgenomen in de kerk.  U vindt het kanaal op YouTube door te zoeken naar Kogerkerk Gemeente. Via nieuwsbriefkogerkerk@gmail.com kunt u zich voorts aanmelden voor de digitale wekelijkse nieuwsbrief van de kerk.


- Kerkbalans 2021, start 18 januari 2021

Een van de eerste zaken die in het nieuwe jaar aan de orde zijn binnen onze Kogerkerkgemeente is de Actie Kerkbalans.
De kerkenraad gaat over de inhoudelijke kant van de activiteiten van de  Kogerkerkgemeente: hoe willen wij gemeente zijn en welke activiteiten horen daarbij.
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de stoffelijke zaken en heeft de opdracht om het huishoudboekje van de
gemeente zo gezond mogelijk te laten zijn. De kerkorde vermeldt dat de kerkrentmeesters moeten zorgen voor een ruimte waar de gemeente bijeen kan komen.

Evenwicht

In de naam “Actie Kerkbalans “, zit het woord “Balans“. Dat verwijst naar het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. De vraag is: hoe bereiken wij deze balans? Een pasklaar antwoord hebben wij niet, daarom komt het college met een vraag naar u:
hoe belangrijk is de kerk voor u, en hoe zou u dit willen en kunnen vertalen in uw financiële bijdrage voor 2021?
Wij zijn ons ervan bewust dat het een spannende vraag is.
Naast het werk in de gemeente en het salaris van de predikant is er het terugkerende verhaal van het onderhoud van de gebouwen. Iedere eerste zondag van de maand brengen wij u deze zorg in herinnering door middel van een extra collecte.

Monument

De Kogerkerk is een monument en heeft voor het onderhoud van de gebouwen recht op overheidssubsidie. In de loop der jaren is er fors gesneden in de toekenning van deze subsidie. Waar mogelijk nemen gemeenteleden soms onderhoud voor hun rekening. Zo besparen wij op de onkosten. Vaak moeten wij echter een beroep doen op professionele bedrijven.
En dat kost veel geld.
Van 18 januari 2021 tot 8 februari 2021, komen onze kerkbalanslopers u graag de kerkbalansbrief brengen en uw antwoord weer ophalen. Wij denken dat het goed is om zorg met elkaar te delen.

Het College van Kerkrentmeesters


- Predikantenbord

Het Koger predikantenbord hangt aan de zuidmuur naast de banken. Onlangs is de lijst met predikanten  geactualiseerd. Hanna van Dorssen staat er nu ook op.
In het predikantenbord komen historie en actualiteit samen. Christiaan Warner heeft het originele predikantenbord uit 1890 handmatig en exact overgetekend met behulp van een speciaal grafisch programma. Hiermee kon het in de computer gezet. Vervolgens heeft hij de namen van recente
predikanten kunnen toevoegen. Daarna is het afgedrukt.

Kroontjespen

Stelt u zich voor: rond 1890 was er iemand die een predikantenbord maakte met een kroontjespen. Wat een werk zal dat geweest zijn. Op een groot, blanco vel een indeling maken, mooi versierde letters schrijven. Was het gedaan dan kon er niets meer aan veranderd worden. Een waar monnikenwerk. Zo’n 130 jaar later treedt Christiaan op eigentijdse wijze in deze traditie. Zodat de lijst met predikanten van de Kogerkerkgemeente geactualiseerd kan worden in een historisch kader.
Het bekijken meer dan waard!


- De Koger Begraafplaats, een monumentstatus waardig

Dit jaar is een overleg van Zaans Erfgoed, de Gemeente Zaanstad, een gemeenteraadslid, de Historische Vereniging Koog-Zaandijk en onze Kogerkerkgemeente aan de slag gegaan met de begraafplaats achter de kerk. Het gaat er daarbij om voor de begraafplaats een monumentenstatus te krijgen, want hij is bijzonder, ouder dan de kerk en een stukje groen in de wijk.
De kerk is in 1686 gereed gekomen en in 1825 uitgebreid met de noord- en zuidvleugel. De begraafplaats is aangelegd toen er na de bouw van een school (een voorloper van de huidige Lindeboomschool) op de plaats waar nu de flat aan de Verzetsstraat staat, een stuk grond ten zuiden van de school overbleef.

Staten van Holland en West - Friesland

De Kogers bedachten dat dit stukje grond goed een begraafplaats zou kunnen worden. Daarvoor was een besluit van de Staten van Holland en WestFriesland nodig. Er werd een verzoek ingediend, waarin als motivering wordt aangegeven dat alle overledenen per bootje naar Westzaan gevaren moeten worden om daar begraven te worden. En het was vaak slecht weer en de sloten waren vaak dichtgevroren, zodat het  moeilijk was Westzaan te bereiken. De Staten van Holland en West-Friesland vonden dat ook en zo werd in 1645 de Kogerbegraafplaats aangelegd.
In 1686 werd de kerk, die aan de oostkant van de begraafplaats gebouwd werd, in gebruik genomen. Vanaf die tijd konden overledenen ook in de kerk begraven worden. Dat hoefden niet alleen Hervormden te zijn, maar kon iedereen zijn. De kerk was de publieke kerk, die in feite een onderdeel van de overheid was. Zo zijn er in de kerk vooral Doopsgezinden begraven, want de rijkste inwoners waren Doopsgezind. Vanaf 1829 mocht er om hygiënische redenen (er hing vaak een lijkenlucht in de kerk) niet meer in de kerk
begraven worden (wat niet wil zeggen dat het niet meer gebeurd is).

Uitbreiding na 1920

In 1829 werd de begraafplaats aangepast en door de kerk aan de gemeente overgedragen.
Na de brand van 1920 zijn de graven in de kerk geruimd en herlegd. Waarschijnlijk is niet lang daarna het kerkhof uitgebreid aan de west- en zuidzijde.

Draagbaar

Het kerkhof is gelegen ten zuidwesten van de kerk en wordt begrensd door een ijzeren hekwerk. Hoge bomen omringen de begraafplaats. De oude indeling van het kerkhof is nog deels te herkennen door het centrale het pad, met aan weerszijden bomen, dat naar achteren loopt. Aan het einde van dit pad staat een 20e eeuws baarhuisje. In dit huisje staat nog een oude draagbaar. Halverwege het kerkhof is een breuk in de keermuur te zien. Mogelijk liep het oude kerkhof tot dit punt en is de rest een latere uitbreiding. Het kerkhof straalt een laat 19de-eeuws beeld uit met enige overgangsvormen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Direct tegen de kerk aan liggen hardstenen zerken, zoals deze vroeger in de kerk lagen. Direct achter de kerk bevinden zich de grafzerken van de familie Honig, Duyvis en een graf van Dirk Andries Flentrop.

Tot 1971

Er werd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog steeds minder bij de kerk begraven. In 1971 besloot de gemeenteraad van Koog aan de Zaan de begraafplaats te sluiten. De Koger overledenen werden vanaf dat jaar allemaal op de Zaandijker begraafplaats begraven.
De Kogerbegraafplaats is een bijzonder stukje Koog dat het waard is in goede staat voor de toekomst bewaard te worden.

Gerard Beerman- Gebruikersplan in coronatijd

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Hiernaast worden de regels uit de Noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aangehouden.
De regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. In de voettekst de datum waarop is bijgewerkt.
Er is een commissie gebruikersplan die plannen maakt en bijstelt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk en heeft ingestemd met het concept-plan.

Hoeveel personen kunnen maximaal in de kerk? Aanmelden?   

Op basis van het landelijk Protocol Richtlijnen Koorsector van het Koornetwerk dd 9-7-2020 zijn de zitplaatsen in de kerkruimte zo ingedeeld dat tussen de bezoekers de voorgeschreven 1,5 meter in acht wordt genomen. Daarbij zijn de te gebruiken stoelen in zigzag opstelling geplaatst. Niet te gebruiken stoelen en zitplaatsen in de banken zijn duidelijk gemarkeerd.
95 personen in de stoelen en banken (zigzag opstelling met 1,5 meter ruimte tussen de bezoekers). Dit aantal varieert enigszins, afhankelijk van de activiteit.
Het reguliere bezoekersaantal van de reguliere kerkdiensten ligt rond de 45 personen. Voor de reguliere zondagse diensten is aanmelding niet nodig.
Bij speciale diensten of activiteiten waarbij meer dan 95 bezoekers worden verwacht, wordt gewerkt met een reserveringssysteem.

Coördinatoren – Kosters – Gastvrouw/-heer

Bij elke dienst zijn 2 kosters aanwezig, één voor de regie binnenkomst en uitgaan, één voor de gebruikelijke taken.
Er zijn twee gastvrouwen/-heren, één bij de tafels met reinigingsgel, één wijst mensen zo nodig een plaats aan.

Binnenkomst

Een koster staat bij de buitendeur. Hij geeft een seintje als iemand naar binnen mag.
Bij ingang staat links en rechts een tafel met reinigende gel. Wie binnen komt smeert de handen hiermee in.
Echtparen kunnen tegelijk handen insmeren.
Voor bezoekers, die hier prijs op stellen, zijn mondkapjes beschikbaar. Deze dient men na afloop zelf mee naar huis te nemen.
Een gastvrouw/-heer staat achter één van de tafels. Er hangt bij bijzondere gelegenheden een A4 met vragen over de gezondheid. De regels hierover worden vooraf via de Nieuwsbrieven en het kerkblad gecommuniceerd.

Garderobe   

Deze wordt niet gebruikt, jassen houdt men aan of legt men bij de eigen zitplaats.
De toegang tot de garderobe is ontoegankelijk gemaakt door een rood koord.

Voorbeden

Voorbeden schrijft men thuis op een briefje. Op de tafel bij de gastheer/-vrouw staat een mandje waar men het in kan doen.
De koster brengt dit mandje bij aanvang van de dienst naar de predikant.

Liedboek/ orde van dienst
   
De liedboeken worden niet gebruikt. De complete orde van dienst en de nieuwsbrief  liggen klaar bij de ingang of wordt vooraf op de stoelen gelegd. Orde van dienst en nieuwsbrieven worden mee naar huis genomen.

Looproute   

Spreekt vanzelf en wordt indien nodig bij bijzondere activiteiten afgetekend met stoepkrijt.

Uitgaan

Eén voor eén verlaat men de kerk op 1 ½ meter afstand op aanwijzing van de koster die ook bij binnenkomst de regie had.

Toiletten

Max. 1 persoon tegelijk naar de toiletruimte.
Eén toilet wordt afgesloten. Hiervoor staat een tafel met reinigingsdoekjes. Na gebruik toilet neemt men doekje, reinigt de klink en daarna de zitting van het toilet. Het doekje wordt in een emmer gedeponeerd.
Er hangt een instructiebordje bij de wastafel.
Hierna wast men de handen, er zijn handdoekjes voor éénmalig gebruik. Er staat ook extra reinigingsgel bij de wastafel, extra voorzorg na handen wassen.

Gebruik lezenaar – ontsmetten

De lezenaar voor de predikant is bekleed met een plexiglasplaat. Voor de ouderling van dienst is er een afzonderlijke lessenaar. De lessenaars worden voor de dienst gereinigd. Beide lessenaars hebben de beschikking over een eigen microfoon die niet wordt aangeraakt.
Om de microfoons zitten beschermhoesjes, die na afloop worden verwijderd en gereinigd.

Zingen – alternatieven
   
De gemeente zingt niet. Maximaal drie zangers zingen op ruime afstand van elkaar.

Voorganger, Ambtsdragers

De voorganger neemt een eigen Bijbel en liedboek mee – dit wordt vermeld in de preekbrief.
Predikanten en ambtsdragers hebben een contactberoep voor liturgische handelingen, zoals bevestiging van ambtsdragers of doop.

Collecte
   
Er wordt rondgegaan met de ‘hengels’.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van collectebonnen.
Na afloop wordt elke opbrengst in een aparte doos of zak gedaan. Dit wordt een week bewaard in de kluis. Hierna wordt geteld.

Koffie drinken na de dienst    

Dit gebeurt bij goed weer buiten de kerk op het Kerkplein.  Bij slecht weer of koude wordt de koffie binnen geserveerd.  Voorzien wordt in de noodzakelijke hygiënische maatregelen: voorgeschreven looproute (eenrichtingsverkeer), 1,5 meter ruimte tussen de bezoekers, plastic handschoenen medewerkers. De koffie wordt in de keuken ingeschonken in papieren bekers en op bladen op een tafel gezet.  Men kan een beker zelf pakken en zoekt vervolgens de ruimte of een zitplaats op in de kerk, met inachtneming van 1 ½ m. afstand.

Reinigingsplan

Na de dienst reinigt Erika alle noodzakelijke plekken, zoals de natte ruimte, stoelen/ banken, lezenaars etc.
Consistorie    Deze is alleen toegankelijk voor de voorganger, de koster, de
de ouderling of de organist. Er kunnen in deze ruimte max. 3 personen tegelijk aanwezig zijn.

Keuken   

Alleen toegankelijk voor de kosters, één diaken en ouderling (ivm bloemen) - 1 persoon tegelijk
Bezoekers hebben geen toegang tot de keuken.

Tot slot:

Via de Nieuwsbrief, het kerkblad en de website wordt een praktische uitwerking van dit plan gecommuniceerd.
Op de nodige plekken in de kerk komt een A4 met instructies per onderdeel te liggen/ hangen.

Regelgeving mbt verhuur

Voor de verhuur in coronatijd gelden beperkingen op basis van de 1,5 meter regel. Zie hiervoor de webpagina 'Verhuur'.

- Privacy - reglement

De Kogerkerkgemeente zorgt voor de privacy van leden en medewerkers. Klik hier voor de Privacyverklaring van de Kogerkerkgemeente.