ANBI-St. Vrienden Kogerkerk

Vrienden van de Kogerkerk

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.
De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.


Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:
- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;
- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;
- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor de
- gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.
- renovatie van het interieur van De Stolp
De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een reeks vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.


Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter), 075 - 6142404
Wim Tip, (secretaris), tel: 075-6289494, e mail: wim.tip@chello.nl
Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk), tel: 075-6422252


Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.
Jaarverslag en Jaarstukken
De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

 

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

 

Jaarverslag 2020

 
In het verslagjaar 2020 zijn voor zover mogelijk (als gevolg van de pandemie) de activiteiten doorgegaan. De meeste Kogerkerkconcerten dienden echter te worden afgezegd door de beperkingen die de overheidsmaatregelen oplegden. Dankzij donaties en giften is echter het eigen vermogen van de Stichting toegenomen tot € 10.241 (v.j. € 6.502) per 31 december 2020. De voorziening die de Stichting heeft gevormd voor de Marktleiding Kogerkerk is door diverse activiteiten toegenomen tot € 2.736 (v.j. € 1.916) per eindejaar. Na de uitgebreide investeringen, gedaan in 2019, hebben geen nieuwe onderhouds- en verbeterwerkzaamheden aan de Kogerkerk en De Stolp plaatsgevonden waaraan de Stichting en de Marktleiding een bijdrage hebben hoeven geven.
Voor de komende jaren 2021 en 2022 gaat de Stichting uit van het herstel van de normale gang van zaken. Onderwerpen die de aandacht zullen vragen zijn onder andere het onderhoud van de houten kerkvloer en de loodbekleding van de karakteristieke kerktoren. De restauratie van deze loodbekleding zal naar verwachting een aanzienlijk bedrag kosten waarvan rond 40% voor rekening komt van de Kogerkerk. De Stichting heeft het voornemen aan de torenrestauratie een actieve financiële bijdrage te leveren zodat het intussen honderdjarige monument voor Koog aan de Zaan en omgeving behouden blijft.
 

Stichting Vrienden van de Kogerkerk

J. Houthuijse, voorzitter
W. P. Tip, secretaris
E. Kralt, bestuurslid
 
                                                  

 

 
Balans en resultatenrekening       
Balans 31-12-2019 31-12-2020
Activa     
Rabo betaalrekening               € 8.413,56   € 2.971,90 
Rabo spaarrekening  € 4,60 € 4,84                  
Totaal € 8.418,16 € 12.977,74  
     
Passiva                                                       
Voorziening Marktleiding   € 1.916,08 € 2.736,08
Vermogen Stichting VK           € 6.502,08 € 10.2411,66
Totaal 8.418,16 12.977,74
     
Resultaat 2019 2020
Sponsors en donaties € 10.816,00 € 2.357,50
Activiteiten VKK € 1.205,09 € 1.758,33
Activiteiten Marktleiding € - 2.610,00 € 820,00
Interest spaarrekening € 0,42 € 0,24
Totaal baten € 9.411,51 € 4.936,07
     
Dotaties aan Cvk / fondsen € - 23,988,25 -
Kantoorkosten € - 321,28 € - 376,49
Activiteiten    
Totaal lasten € 24.309,53 € - 376,49
     
Winst of verlies € - 14.898,02 € 4.559,58

   

   

 
Begroting 2021  
Sponsors en donaties € 3.000
Activiteiten Stichting VKK € 1.500
Activiteiten Marktleiding € 1.000
Interest spaarrekening € 0
Totaal baten € 5.500
   
Dotaties aan CvK / fondsen € 2.000
Kantoorkosten € 300
Totaal lasten € 2.300
   
Winst of verlies € 3.200
terug