ANBI St. Vrienden van de Kogerkerk

Vrienden van de Kogerkerk

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.
De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.


Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:
- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;
- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;
- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor de
- gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.
- renovatie van het interieur van De Stolp
De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een reeks vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.


Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter), 075 - 6142404
Wim Tip, (secretaris), tel: 075-6289494, e mail: wim.tip@chello.nl
Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk), tel: 075-6422252


Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.
Jaarverslag en Jaarstukken
De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

 

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.


Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Kogerkerk                                                                                                
Als gevolg van corona hebben de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kogerkerk en van de Marktleiding zich vooral gericht op de geldwerving.
Hierdoor zijn de baten in 2021 met bijna € 1200 toegenomen tot ruim € 6100. Het vermogen van de Stichting steeg ultimo 2021 tot ruim € 15.400.                                                                                                
De voorziening Marktleiding waarvan de vorming en besteding een activiteit zijn van de Marktleiding Kogerkerk, steeg ultimo 2021 tot ruim € 3.200.            

Donaties voor het onderhoud en de restauratie van de Kogerkerk vonden in 2021 niet plaats. 

In 2022 is het onderhoud van de Kogerkerk weer op enige schaal ter hand genomen. Aan het schilderwerk van de houten kerkvloer, medio 2022 gereed gekomen, heeft de Marktleiding een financiële bijdrage geleverd van € 2000. De regelmatige activiteiten van de Stichting (concerten, openstelling van de kerk op Monumentendag) en van de Marktleiding (wintermarkt) zullen in 2022 naar verwachting weer kunnen plaatsvinden.
Op termijn zal de Stichting haar activiteiten opschalen voor de financiering van het herstel van de loodbekleding van de historische toren van de Kogerkerk. Op kortere termijn dient daarnaast geïnvesteerd te worden in de verdere verbetering van de luchtbehandeling in het bijgebouw De Stolp.                                                                                               
                                                                                                         
Koog aan de Zaan, 21-6-2022                                                                                                   
J. Houthuijse - Sneller, voorzitter                                                                                               
W.P. Tip, secretaris                                                                                                          
 
Balans per ultimo boekjaar     2020   2021  
                 
Activa                
                 
Rabo betaalrekening      € 12.972,90    € 18.664,11  
Rabo spaarrekening        €            4,84    €            4,84  
                 
totaal activa        € 12.977,74    € 18.668,95  
                 
Passiva                
                 
Voorziening Marktleiding      €    2.736,08    €    3.206,08  
Vermogen Stichting      € 10.241,66    € 15.462,87  
                 
totaal passiva        € 12.977,74    € 18.668,95  
                 
                 
Resultatenrekening       2020   2021  
                 
Baten                
                 
Sponsors en donaties      €    2.357,50    €    4.960,00  
Activiteiten Stichting      €    1.758,33    €       690,30  
Activiteiten marktleiding      €       820,00    €       470,00  
Interest spaarrekening      €            0,24    €                 -    
                 
Totaal baten        €    4.936,07    €    6.120,30  
                 
Lasten                
                 
Dotaties aan CvK Kogerkerk      €                 -      €                 -    
Kantoorkosten        €       376,49    €       429,09  
                 
Totaal lasten        €       376,49    €       429,09  
                 
Resultaat (winst)        €    4.559,58    €    5.691,21  
                   
Begroting 2022          
             
Baten            
             
Sponsors en donaties    €    7.000,00    
Activiteiten Stichting    €    1.500,00    
Activiteiten Marktleiding    €    1.500,00    
Interest spaarrekening    -    
             
Totaal baten      € 10.000,00    
             
Lasten            
             
Dotaties aan CvK Kogerkerk    €    3.000,00    
Kantoorkosten      €       400,00    
             
Totaal lasten      €    3.400,00    
             
Resultaat (winst)      €    6.600,00    

Toelichting:
Sponsors en donaties: onder dit hoofd zijn begrepen de donaties van de
Vrienden van de Kogerkerk. Tevens is uit een nalatenschap een legaat
toegekend aan de Stichting van € 5000,--                                            
Activiteiten Stichting Vrienden Kogerkerk en Activiteiten Marktleiding: uitgegaan is van een
hervatting van de normale activiteiten na het eind van de pandemie.
Dotaties aan het College van Kerkrentmeesters Kogerkerk: uitgegaan is van een bijdrage van de Stichting in de verbetering van de luchtbehandeling in bijgebouw De Stolp.

 
terug