ANBI St. Vrienden van de Kogerkerk

Vrienden van de Kogerkerk

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.
De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.


Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:
- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;
- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;
- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.
- renovatie van het interieur van De Stolp
- plaatsing achterbeglazing aan de zuidkant van de kerk in 2023
De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een serie vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.


Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter), tel: 075 - 6142404
Wim Tip, (secretaris), tel: 075-6289494, e mail: wim.tip@chello.nl
Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk), tel: 075-6422252
Yeng Somsen, (culturele agenda), tel: 


Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

Jaarverslag 2023 Stichting Vrienden van de Kogerkerk

In het boekjaar 2023 heeft de Stichting een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de Kogerkerk. Dankzij de inspanningen van de Stichting en de bevriende Stichting Vrijzinnig Hervormde Belangen Zaanstreek zijn aan de zuidzijde van het kerkgebouw achterzetramen aangebracht. Tezamen met de eerder aangebrachte achterzetramen aan de noordkant van de kerk leveren deze ramen een merkbare verbetering van het klimaat binnen de kerkruimte: minder windval en tocht onder de glas-in-lood vensters. Ook is de uitbreiding van het aantal ramen met dubbelglas gunstig voor de ontwikkeling van de energiekosten.
In 2024 verwacht de Stichting een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de geluidinstallatie binnen de kerk. Door toepassing van elektronische hulpmiddelen zal zowel de bediening als de geluidskwaliteit vooruit gaan. Ook de bruikbaarheid van de geluidsvoorzieningen voor slechthorenden zal naar verwachting verbeteren. Op de begroting – 2024 is hiervoor € 5000 gereserveerd
De serie winterconcerten en de activiteiten tijdens de Open Monumentendag leveren een toenemende bijdrage aan een van de doelstellingen van de Stichting: het bevorderen van het gebruik van het kerkgebouw voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Ook de Marktleiding Kogerkerk levert een groeiende bijdrage aan de activiteiten voor verbetering van de bruikbaarheid van kerkgebouw en De Stolp. Met name de wintermarkt mag zich in een toenemende belangstelling verheugen.
Het Bestuur van de Stichting is erkentelijk voor de voortdurende inzet van zoveel Kogerkerkmedewerkers. Ook de donateurs van de Stichting leveren elk jaar weer een substantiële bijdrage aan het financiële draagvlak. In 2024 verwacht de Stichting uit een erfstelling bovendien een belangrijke versterking van haar financiële armslag. Samengevat ziet het Bestuur van de Stichting de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Koog aan de Zaan, 16 mei 2024

Het bestuur.
J. Houthuijse - Sneller (voorzitter)
W.P. Tip (secretaris - penningmeester)
E. Rijken - Kralt (bestuurslid)
Y. Somsen – Nacion (bestuurslid)
                                                                      
Stichting Vrienden van de Kogerkerk
Balans per 31-12-2023 en resultatenrekening boekjaar 2023 en Begroting 2024

Balans                                                                                                                                               
Activa                                                   31-12-2022                     31-12-2023
Bankrekening                                     31.921,20                           31.704,75
Spaarrekening                                            ­4,84                                    4,84
Totaal                                                  31.926,04                          31.709,59

Passiva                               
Voorziening Marktleiding                      2.506,08                             4.544,08
Vermogen                                           29.419,96                           27.165,51
Totaal                                                  31.926,04                           31.709,59

Verlies en Winstrekening                                                                                                Begroting          
                                                       2022                                   2023                                  2024
Sponsors en donaties                    11.580,00                             4.661,50                           5.000,00
Activiteiten Stichting VKK                 2.371,20                            3.036,53                           3.000,00
Activiteiten Marktleiding                     - 700,00                            2.038,00                           2.000,00
Totaal baten                                   13.251,20                            9.736,03                         10.000,00

Kantoorkosten                                       +    5,89                             521,52                               500,00
Dotaties aan Kogerkerk                                                                9.430,96                           5.000,00
Totaal lasten                                          +    5,89                        9.952,48                           5.500,00

Verlies of winst                                    13.257,09 W                     216,45 V                         4.500,00 W


    Het jaarverslag, balans, verlies en winstrekening 2022 en begroting 2023 vindt u hier              
 
terug