ANBI St. Vrienden van de Kogerkerk

Vrienden van de Kogerkerk

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.
De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.


Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:
- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;
- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;
- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor de
- gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.
- renovatie van het interieur van De Stolp
De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een reeks vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.


Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter), tel: 075 - 6142404
Wim Tip, (secretaris), tel: 075-6289494, e mail: wim.tip@chello.nl
Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk), tel: 075-6422252
Yeng Somsen, (culturele agenda), tel: 


Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.
Jaarverslag en Jaarstukken
De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.

 

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting.


Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van de Kogerkerk                                                                                                
De Stichting is verheugd dat na de coronatijd de activiteiten op vrijwel het oude niveau konden worden hervat. Zo zijn de concerten op de zaterdagmiddag opnieuw een succes geworden.
In het bijzonder kan daarbij gewezen worden op het geslaagde orgelfestival in april 2023.
Een grote groep kinderen kon tijdens dit festival zelf een eenvoudig pijporgel in elkaar zetten. Ook voor het komende seizoen is de Stichting er weer in geslaagd een klinkend programma samen te stellen.

Op de Open Monumentendag draagt de Stichting er traditioneel zorg voor dat de Kogerkerk open is voor bezichtiging. Er is een boekenmarkt, een 'grand café' met live pianomuziek en een schilderijententoonstelling.
Voor bezichtiging is in 2023 ook geopend de historische Begraafplaats naast de kerk (gemeentelijk monument). Deskundigen op het gebied van de Zaanse historie geven hier een toelichting.

In het verslagjaar 2022 heeft de Stichting zich kunnen voorbereiden op de verbeteringen die nodig zijn om de functie van de Kogerkerk en De Stolp ten behoeve van de gemeenschap in stand te houden. Met een belangrijke bijdrage van bevriende organisaties zoals de Marktleiding Kogerkerk en de Stichting Vrijzinnig Hervormde Belangen Zaanstreek is in 2022 de kerkvloer voorzien van een degelijke nieuwe verflaag. De Stolp wordt intussen steeds meer benut voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. De ventilatie (met warmteterugwinning) is daarom uitgebreid en versterkt.
Mede gezien de hoge energiekosten spant de Stichting zich in 2023 in voor het aanbrengen van duurzame achterzetramen in de hele Kogerkerk.
Een aantal jaren geleden zijn de ramen aan de koude noordkant voorzien. Nu volgen de ramen aan de zuidkant.

In de komende jaren zal de loodbekleding van de kerktoren de aandacht vragen. Het behoud van de toren is niet alleen voor de kerk maar ook voor het gehele dorpsbeeld van Koog aan de Zaan van groot  belang. Met medewerking van de Monumentenwacht zijn tot nu toe al geregeld herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op termijn zal echter op sommige plaatsen de loodbekleding moeten worden vernieuwd. Het kostbare project zal ook van de Stichting Vrienden van de Kogerkerk veel inspanning vragen.

Hoopvol is het dat de bijdragen van donateurs ook in het verslagjaar een groei te zien gaven. Een bijzondere vermelding verdient daarbij de ontvangst van een erfstelling die de werkruimte van de Stichting aanmerkelijk heeft vergroot. Het Bestuur heeft er vertrouwen in dat de Kogerkerk en De Stolp, beide Rijksmonument, een plaats blijven innemen in het kerkelijke en maatschappelijke leven binnen Zaanstad.

Het bestuur.
J. Houthuijse - Sneller (voorzitter)
W.P. Tip (secretaris - penningmeester)
E. Rijken - Kralt (bestuurslid)
Y. Somsen – Nacion (bestuurslid)
                                                                        
Stichting Vrienden van de Kogerkerk
Balans per 31-12-2022 en resultatenrekening boekjaar 2022
Begroting 2023

Balans                                                                                                                                               
Activa                                                31-12-2021                         31-12-2022
Bankrekening                                    18.664,11                            31.921,20
Spaarrekening                                            ­4,84                                    4,84
Totaal                                                  18.668,95                          31.926,04

Passiva                               
Voorziening Marktleiding                     3.206,08                              2.506,08
Vermogen                                          15.462,87                            29.419,96
Totaal                                                  18.668,95                            31.926,04

Verlies en Winstrekening                                                                                                  Begroting          
                                                       2021                                   2022                                   2023
Sponsors en donaties                    4.960,00                             11.580,00                            6.000,00
Activiteiten Stichting VKK                 690,30                                2.371,20                            2.500,00
Activiteiten Marktleiding                    470,00                                 - 700,00                               500,00
Totaal baten                                   6.120,30                            13.251,20                             9.000,00

Kantoorkosten                                     429,09                                +    5,89                                500,00
Dotaties aan Kogerkerk                                -                                              -                          19.500,00

Totaal lasten                                        429,09                              +    5,89                            20.000,00

Verlies of winst                                 5.691,21 W                       13.257,09 W                       11.000,00 V


 
terug